ویدئو های فارماسیوتیکس

دوره نکته و تست TNT بالینی

دوره نکته و تست TNT شیمی دارویی

دوره نکته و تست TNT سم شناسی

دوره نکته و تست TNT فارماکولوژی

دوره نکته و تست TNT فارماسیوتیکس

ریال۷۰۰

دوره کامل محاسبات دارویی

بالینی جلسه یازده تا بیست و پنجم

یک میلیون و پانصد هزارتومان

دوره کامل سم شناسی

دوره کامل فارماکوگنوزی

« » صفحه ۱ / ۲