جلسه سیزدهم – فارماسیوتیکس – ادامه فارماکوکینتیک

موضوع این جلسه: ادامه فارماکوکینتیک

تعداد صفحات: 5 صفحه

مدت زمان تدریس: 40 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان