جلسه پنجم – فارماکوگنوزی – ادامه فنول ها

موضوع این جلسه: ادامه فنول ها

تعداد صفحات: 10 صفحه

مدت زمان تدریس: 25 دقیقه

 

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان