جلسه ششم – فارماکوگنوزی – ادامه فنول ها

موضوع این جلسه: ادامه فنول ها

تعداد صفحات: 22 صفحه

مدت زمان تدریس: 38 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان