جلسه هشتم – فارماکوگنوزی – ادامه روغن های فرار و رزین ها

موضوع این جلسه: ادامه روغن های فرار و رزین ها

تعداد صفحات: 18 صفحه

مدت زمان تدریس: 29 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان