جلسه دهم – داروهای قلبی و ایزوپرنوئیدهای متفرقه

موضوع این جلسه: داروهای قلبی و ایزوپرنوئیدهای متفرقه

تعداد صفحات: 9 صفحه

مدت زمان تدریس: 28 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان