جلسه سیزدهم – فارماکوگنوزی – آلکالوئیدها

موضوع این جلسه: آلکالوئیدها

تعداد صفحات: 14 صفحه

مدت زمان تدریس: 30 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان