جلسه شانزدهم – فارماکوگنوزی – ادامه آلکالوئیدها

موضوع این جلسه: ادامه آلکالوئیدها

تعداد صفحات: 13 صفحه

مدت زمان تدریس: 27 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان