جلسه هفدهم -مهار کننده های تومور با منشا گیاهی

موضوع این جلسه: مهار کننده های تومور با منشا گیاهی و گیاهان ضد پیش زیان

تعداد صفحات: 11 صفحه

مدت زمان تدریس: 24 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان