جلسه بیستم -ترکیبات ضد ویروس، باکتری و نوتروسیوتیکال

موضوع این جلسه: ترکیبات ضد ویروس و ضد باکتری و نوتروسیوتیکال ها

تعداد صفحات: 16 صفحه

مدت زمان تدریس: 23 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان