جلسه ۲۵ – بالینی – عفونت های تنفسی فوقانی

موضوع این جلسه: عفونت های تنفسی فوقانی

تعداد صفحات: 3 صفحه

مدت زمان تدریس: 50 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان