جلسه ۲۷ – بالینی – بیماری های انتقالی از راه جنسی

موضوع این جلسه: بیماری های انتقالی از راه جنسی 

تعداد صفحات: 3 صفحه

مدت زمان تدریس: 45 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان