جلسه ۳۰ – بالینی – مبحث آکنه ولگاریس

موضوع این جلسه:

تعداد صفحات: 5 صفحه

مدت زمان تدریس: 40 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان