جلسه ۶- فعال کننده کولینوسپتور-مهارو تقویت کننده کولین استراز

موضوع این جلسه: داروهای فعال کننده کولینوسپتور&مهارکننده کولین استراز&مسدودکننده های کولینوسپتور&تقویت کننده های کولین استراز
تعداد صفحات: 35 صفحه
مدت زمان تدریس: 55 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان