جلسه ۱۲- فارماکولوژی-داروهای خواب آور-آرامبخش -ضد افسردگی

موضوع این جلسه: داروهای خواب آور-آرامبخش&ضد افسردگی ها

تعداد صفحات: 28 صفحه

مدت زمان تدریس: 55 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان