جلسه ۱۴- داروهای بیهوشی عمومی – بی حس کننده های موضعی

موضوع این جلسه: داروهای مورد استفاده در بیهوشی عمومی&بی حس کننده های موضعی

تعداد صفحات: 14 صفحه

مدت زمان تدریس: 41 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان