جلسه ۱۵- فارماکولوژی -ضددردهای اپیوئیدی-داروهای مورد سوء مصرف

موضوع این جلسه: ضددردهای اپیوئیدی&داروهای مورد سوء مصرف

تعداد صفحات: 22 صفحه

مدت زمان تدریس: 60 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان