جلسه ۱۶- آنمی-فاکتور رشد هماتوپویتیک-ناهنجاری انعقادی

موضوع این جلسه: عوامل موثر در آنمی&فاکتورهای رشدهماتوپویتیک&داروهای مورد استفاده در ناهنجاری های انعقادی

تعداد صفحات: 30 صفحه

مدت زمان تدریس: 85 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان