جلسه ۱۷- هایپرلیپیدمی – NSAID ها – آرتریت روماتوئید- نقرس

موضوع این جلسه: داروهای موثر در درمان هایپرلیپیدمی&NSAID ها&آرتریت روماتوئید&نقرس

تعداد صفحات: 31 صفحه

مدت زمان تدریس: 75 دقیقه

موجود در انبار

۲۳,۰۰۰ تومان