جلسه ۲۳و۲۴-بتالاکتام-کلرامفنیکل-تتراسیکلین-ماکرولید-آمینوگلیکوزیدها

موضوع این جلسه: آنتی بیوتیک های بتالاکتام&سایرمهارکننده های سنتز دیواره سلولی&کلرامفنیکل، تتراسیکلین ها، ماکرولیدها، کلیندامایسین، استرپتوگرامین ها، لینزولید&آمینوگلیکوزیدها

تعداد صفحات: 45 صفحه

مدت زمان تدریس: 120 دقیقه

موجود در انبار

۶۰,۰۰۰ تومان