جلسه ۲۸ -داروهای ضدکرم – داروهای شیمی درمانی سرطان – ایمنوفارماکولوژی

موضوع این جلسه: داروهای ضدکرم&شیمی درمانی سرطان&ایمنوفارماکولوژی

تعداد صفحات: 32 صفحه

مدت زمان تدریس: 66 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان