جلسه ۲۹ – فارماکولوژی-هورمون های هیپوتالاموس-هیپوفیز- تیروئید-کورتیکوستروئیدها

موضوع این جلسه: هورمون های هیپوتالاموس&هیپوفیز&داروهای تیروئید&کورتیکوستروئیدها

تعداد صفحات: 35 صفحه

مدت زمان تدریس: 66 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان