جلسه ۳۱ – فارماکولوژی-داروهای موثر بر هموستازمواد معدنی-داروهای موثر بر گوارش

موضوع این جلسه: داروهای موثر بر هموستازمواد معدنی&داروهای موثر بر گوارش

تعداد صفحات: 41 صفحه

مدت زمان تدریس: 66 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان