جلسه ۳۳ – بالینی – تنظیم مایعات و الکترولیت های بدن

موضوع این جلسه: تنظیم مایعات و الکترولیت های بدن

تعداد صفحات: 6 صفحه

مدت زمان تدریس: 60 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان