جلسه ۴ – فارماکولوژی – متابولیسم دارو – داروهای اتونومیک

موضوع این جلسه: متابولیسم دارو – داروهای اتونومیک

تعداد صفحات: 10 صفحه

مدت زمان تدریس: 45 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان