جلسه چهارم -فارماکوگنوزی – ادامه کربوهیدرات ها – فنول ها

موضوع این جلسه: ادامه کربوهیدرات ها – فنول ها

تعداد صفحات: 13 صفحه

مدت زمان تدریس: 35 دقیقه

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان